Skip to main content

Stáva sa vám, že stojíte pred vašim skladom „náradia“ a pýtate sa, kde sa nachádza potrebný nástroj alebo náradie? Strácate prehľad nad aktuálnou zásobou vášho náradia a potrebujete tento stav zmeniť? Evidencia náradia sa čím ďalej tým viac stáva dôležitým aspektom skladového hospodárstva a to nielen v strojárstve. Odpoveď na vaše potreby je jednoduchá, a to Výdajňa náradia, ktorá je súčasťou informačného systému. Nehovoríme tu len o príjme, výdaji a štandardných skladových funkčnostiach, ale táto evidencia náradia v sebe zahŕňa požičiavanie, vrátenie, servisovanie, odpisovanie alebo tiež vyradenie. Pozrime sa, aké konkrétne benefity prináša digitálna Výdajňa…

Aké náradie je aktuálne požičané

Náradie je rovnako ako napr. hutný alebo spojovací materiál skladovou položkou, ktorá  nesie so sebou obstarávacie náklady. Pri veľkom množstve náradia sa tieto náklady môžu pohybovať v tisícoch eur, preto by malo byť pre firmu dôležité sledovať, kde sa náradie aktuálne nachádza. Prvou zo základných funkčností výdajne je preto možnosť vykonávať pôžičky náradia a aktuálny stav pôžičiek sledovať. Pravdaže možnosť sledovať tento stav z pozície pracovníka, ktorý má nástroje požičané a tiež z pozície nástroja, ktorý je požičaný rôznym pracovníkom. V momente vrátenia náradia sa tento stav aktualizuje. Detailná evidencia pôžičiek a vrátení v online výdajni vám poskytne nepretržitý prehľad a kontrolu nad vašim náradím.

Potreba evidencie servisu

Pod slovom náradie sa neskrýva len pomocný materiál, náradie ako také, ale tiež aj nástroje, ktoré je potrebné po určitom čase servisovať, aby ich bolo možné opätovne používať. Evidencia servisu je pre sledovanie aktuálneho stavu náradia na sklade nevyhnutná, keďže ide o poníženie množstva náradia. V prípade, že si firma nevykonáva servis sama, je potrebné zaevidovať kde, kedy a komu bolo náradie poslané. Prehľad nad tým, kde sa náradie aktuálne nachádza a aké množstvo máte na sklade k dispozícii umožní nepretržite vypožičiavanie a udržiavanie si kontroly nad náradím, ktoré bolo poslané na servis.

Odpis poškodeného náradia

Každé zariadenie podlieha opotrebeniu a ani náradie nie je výnimkou. V momente vrátenia náradia pracovníkom môže dôjsť k tomu, že náradie bude opotrebené alebo poškodené, a už ho nebude možné ďalej používať. Odpis náradia je štandardnou funkciou, ktorá nesmie vo výdajni náradia chýbať. Odpis so sebou nesie dôležité informácie, ako napr. dôvody odpisu, meno pracovníka, ktorý odpis vykonal, výdajový doklad, dátum odpisu a pod. Dôležitý je výdajový doklad – odpisom náradia dochádza k poníženiu stavu na sklade o odpisované množstvo. Rýchla a jednoduchá evidencia uľahčí a urýchli prácu v sklade náradia.

Reporty dôležité pre riadenie skladového hospodárstva

Vyššie bolo spomenutých zopár základných funkčností, ktoré by nemali v správnej výdajni náradia chýbať. Avšak pre hladký chod, dostatočný prehľad a kontrolu sú základnou podmienkou výstupy. Pre riadenie skladu náradia je nevyhnutné sumárne sledovať aké množstvo náradia bolo prijaté, odpísané, aké boli dôvody odpísania, aké množstvo bolo vyradené, požičané a hlavne, čo máte aktuálne na sklade. Tieto reporty uľahčia a zrýchlia celý proces, a tým prispievajú aj k znižovaniu nákladov pri riadení skladového hospodárstva.