Skip to main content

Prehľad IS CITO

Informačný systém pre malé i stredné podniky

Progresívny informačný systém určený na riadenie a kontrolu firemných procesov. Zohľadňujeme konkrétne potreby a finančné možnosti zákazníkov, preto má modulový charakter obsahujúci základné funkčnosti (DMS systém, CRM, …), ku ktorým nabaľujeme špecializované moduly (projektové riadenie, prepojenie na 3D CAD systémy, výdajňa náradia, …). Všetky dáta sú uložené a zálohované v MS SQL databáze, takže o vaše dáta sa báť nemusíte.

Komunikácia so zákazníkom

Modul CRM obsahuje funkčnosti nevyhnuté pre správu údajov obchodných partnerov, resp. pracovníkov obchodných partnerov. Okrem základných funkčností adresára kontaktov obsahuje funkčnosti pre riadenie aktivít realizovaných voči obchodnému partnerovi. Využitím nástrojov modulu CRM budete mať pod kontrolou komunikáciu s vašim obchodným partnerom.

Spracovanie dopytu

Modul Zákazka umožňuje definovať jednotlivé etapy obchodných prípadov ako sú dopyt, cenová ponuka, objednávka vrátane ich dokumentácie. Všetky obchodné prípady sa evidujú pod konkrétnym zákazníkom, čím získate rýchly prehľad nad jednotlivými etapami v obchodnom procese.
Prepojenie s MS Outlook uľahčuje prácu obchodnému oddeleniu na import emailov spolu s prílohami. Workflow ako špecializovaný modul slúži na riadenie životného cyklu elementu (dokumentu, objednávky, ponuky, dopytu, ….) v systéme CITO. Vďaka tejto funkčnosti dokážete pracovníkov firmy oboznamovať s novým záznamom v systéme, dokážete procesne realizovať spracovanie jednotlivých činností.

Konštrukcia

Funkčnosti agendy PDM umožňujú užívateľovi definovať štruktúry (kusovníky, zostava, podzostava, dielec) výrobkov. Štandardnou súčasťou je možnosť evidencie dokumentácie jednotlivých výrobkov vo forme dokumentov priamo v štruktúre výrobku. Funkčnosti tiež umožňujú riadenie prístupových práv k jednotlivým definovaným výrobkom, resp. dokumentom výrobkov. V agende PDM je možnosť tvorby schvaľovacieho procesu v predvýrobných etapách na zabezpečenie posunu schválených výrobkov a dokumentov do procesu výroby.
Modul PDM je možné prepojiť s 3D CAD systémami na zabezpečenie obojstrannej komunikácie a prenosu dát, alebo prepojiť na import dát napr. z MS Excel.
Medzi základné funkčnosti patrí náhľad na výkresy vo formáte DXF, DVG, PDF, 3D PDF (možnosti otáčania, zamerania rozmerov, výber jednotlivého dielca vo výrobku) atď.. Tento náhľad je možný priamo v prostredí systému CITO.

Spracovanie technológie výroby

V IS CITO sa definujú technologické postupy k výrobkom (zostavy, podzostavy, dielce), a na základe konštrukčných rozmerov systém vypočíta materiálovú potrebu pre daný dielec, kde je možné zadávať aj potrebné prídavky na opracovanie materiálu. Vďaka takto definovaným technologickým postupom dokážete správne kalkulovať cenu výrobku, plánovať výrobu, a v konečnom dôsledku porovnávať plán s reálnou skutočnosťou z výrobného procesu.
Každý dielec v module PDM má možnosť vytvorenia technologického postupu. Systém v tomto module umožňuje zadefinovanie kooperácií a taktiež podporuje viacero alternatív (verzií) technologického postupu. Samozrejmosťou sú vzorové operácie a náhľad na operácie zadefinované v minulosti.

Cenová ponuka

V časti cenové ponuky môžete kalkulovať ceny svojich výrobkov v závislosti od počtu kusov, ktoré objednáva (dopytuje) váš zákazník. Výpočet a zobrazenie plánovaných ziskov, marží, verziovanie ponúk, zoznamu potrebného materiálu, … je tiež štandardnou súčasťou tejto agendy.
Kalkulant má možnosť % navýšenia výrobných nákladov na jednotlivé položky (materiál, práca, kooperácie). Pri kalkulácii sa zohľadňuje počet vyrábaných kusov. Pri vyššom počte kusov cena klesá z dôvodu rozpočítania prípravného času na viacero kusov. Týmto spôsobom vie obchodník veľmi rýchlo dať informáciu zákazníkovi pri akom počte kusov dosiahne požadovanú cenu.

Prijatie objednávky, založenie projektu

Po prijatí objednávky sa vytvorí v systéme objednávka, ktorá si prenesie všetky informácie z CP. Agenda poskytuje priestor pre definíciu všetkých dôležitých dátumov objednávky tak, aby ste objednávku mali z termínového a finančného hľadiska plne pod kontrolou. V prípade, ak je potrebné, užívateľ má možnosť spustiť schvaľovací proces, a posunúť tak informácie o danej zákazke zainteresovaným pracovníkom. Na posun do výroby je potrebné zadať požadovaný termín dodania zákazníkovi (podstatná informácia pre plánovanie výroby).
Systém CITO, prostredníctvom modulu projektové riadenie, umožňuje užívateľom plánovať zákazky formou projektu. Pri tomto plánovaní užívateľ definuje jednotlivé etapy, úlohy projektu a míľniky. K daným úlohám priradí zodpovedných pracovníkov, ktorí majú k dispozícii nástroj na odpisovanie stavu danej úlohy.

Plánovanie výroby

Plánovanie výroby zabezpečuje efektívne využívanie materiálových zdrojov, výrobných kapacít spoločnosti a externých kooperácií so zreteľom na splnenie termínu od zákazníka v požadovanom množstve a kvalite.
IS CITO plánuje do obmedzených kapacít a pri plánovaní rozdeľuje zákazku podľa dostupných kapacít strojov, materiálu a kooperácií. Systém týmto spôsob poskytne plánovačovi informáciu o predpokladanom termíne ukončenia.

Viac o plánovaní výroby

Výroba a jej optimalizácia

Funkčnosť modulu výroba umožňuje realizovať plánovanie a evidenciu výroby. Využitím funkčností tohto modulu budete poznať predpokladaný termín ukončenia výroby, resp. pred samotným prijatím objednávky si budete môcť preveriť, či zákazníkom požadovaný termín ste schopní na vlastných strojných zariadeniach dodržať. Budete mať pod kontrolou kooperačné operácie. Budete poznať aktuálny stav nákladov každej jednej zákazky. Budete tiež poznať skutočný čas práce operátorov výroby na jednotlivých zákazkách, resp. položkách zákazky. V neposlednom rade dokážete jednoducho vyhodnotiť efektívnosť využitia pracovného fondu vašich pracovníkov.
Terminálová aplikácia slúži na evidenciu vykonanej práce operátorov vo výrobe využitím čiarových kódov operácií pracovného príkazu. Významne prispieva k zvýšeniu efektivity a zníženiu chybovosti pri zbere dát.
Pomocou databázy výrobkov, ktoré prešli procesom výroby viete optimalizovať výrobné kapacity úpravou technologického postupu, materiálu či kooperácií.

STIAHNITE SI

PRIEREZ IS CITO v PDF