Skip to main content

Okrem samotných financií firma disponuje aj finančnou hodnotou dočasne uloženou na sklade materiálu, v rozpracovanej výrobe a na sklade hotovej výroby. Tieto hodnoty môžu časom výrazne kolísať.

Aké to môže mať pre firmu následky?
Prečo je dobré ich vlastne sledovať?
Ako si tieto hodnoty udržať pod kontrolou a aký je ich ideálny stav?

Keď si objednáme materiál, po prijatí a uhradení sa jeho hodnota pripočíta k hodnote skladu materiálu. V momente, keď materiál premiestnime zo skladu do výroby, jeho hodnota sa presunie do nedokončenej výroby. Vo výrobe sa k tejto hodnote pripočítavajú náklady na prácu, kooperácie a ďalšie náklady, až kým sa hotový výrobok neprijme na sklad. Hodnota výrobkov sa tu blokuje, kým sa neexpedujú a nevyfakturujú zákazníkovi.

Poznáme hodnotu materiálu, ktorý čaká na sklade? Veľké množstvo materiálu na sklade blokuje naše financie a zaberá potrebné skladové miesto. Rozdeľme si preto správne materiál na sklade. Využijeme naozaj všetko? Položky, ktoré nebudeme potrebovať, predajme. Získame tak prostriedky na často sa opakujúce materiály. Môžeme si spraviť malú zásobu materiálu, ktorý sa opakuje pravidelne. Nastavme si však správne limity a sledujme minimálne a maximálne množstvá materiálu na sklade. Zvyšný materiál, ktorý sa objednáva zriedka, riešme metódou JIT (Just-In-Time), a tým udržíme hodnotu skladu pod kontrolou. Zavedením správnych opatrení ju dokážeme časom zmenšovať na potrebné minimum.

Určite mnohí poznáme ten stav, keď po dlhšom období počet zákaziek prudko vzrastie. Zrazu je výroba preťažená. Môže sa stať, že prudký nárast hodnoty nedokončenej výroby (NV) zaťaží firmu natoľko, že nebude mať prostriedky na nákup nového materiálu alebo až na vyplácanie miezd. Vysoká hodnota NV nie je problém. Problém nastáva vtedy, ak časom jej hodnota značne kolíše. Prudký nárast hodnoty nedokončenej výroby bude mať za následok, že kapacitne nemôžeme prijímať nové zákazky a rozpracované nestihneme všetky vyfakturovať. Firma potom dopláca z vlastného vrecka. Opačný prípad, prudký pokles hodnoty NV, bude mať za následok, že firma nebude mať čo fakturovať a nedostane včas peniaze.

Výborne, tak už je to hotové. Ale kam to zatiaľ dáme, ak je sklad hotových výrobkov plný. Výrobok získal materiálom a vykonanou prácou svoju hodnotu, ktorá sa preniesla na sklad. Sklad hotovej výroby je posledným bodom v procese pred získaním finančnej hodnoty vyrobeného produktu. Ak však v tomto sklade nemáme prehľad a neexpedujeme včas, prichádzame o zabezpečenie potrebných finančných prostriedkov. Predávame ho však za správnu cenu?

Dokázať zistiť skutočné výrobné náklady hlavne pri opakovanej výrobe je veľmi dôležité. Časom sa menia ceny materiálov alebo upravujú technologické časy výroby, čo ovplyvňuje cenu výrobku. Predajné ceny pri sériových výrobkoch sú často fixné, a tak sa môže stať, že zrazu začne firma na pôvodne výhodnom výrobku pomaly prerábať. Preto je dôležité sledovať vývoj skutočnej nákladovej ceny v rámci jednotlivých zákaziek.

Nástroje na sledovanie hodnoty skladov a nedokončenej výroby nám pomôžu spraviť včas správne rozhodnutia, a predísť nepríjemným finančným komplikáciám.