Skip to main content

Riaditeľ sa pýta, prečo je plán zisku v sklze. Finančné oddelenie vidí problém v nesplnení plánovaných tržieb. Predaj sa bráni, že dôvodom sú meškajúce termíny dodávok. Výroba obviňuje oddelenie technickej prípravy za neskoré a nepresné spracovanie. Veľa firiem sa stretáva s podobnými situáciami, a nevie identifikovať skutočnú príčinu problémov.

Konkurencia na trhu núti manažérov zvyšovať svoje nároky na presné informácie, ktoré sú podkladom pre ich rozhodnutia a prevenciu nepriaznivých stavov. Manažment je často v situácii, keď musí rozhodovať, či pokračovať s výrobou konkrétnych výrobkov, ktoré výrobky v danom období preferovať, a zároveň pružne reagovať na zmeny a požiadavky trhu.

  • Ako získať prehľadné a aktuálne informácie pre správne rozhodovanie sa?
  • Ako predísť nepríjemným prekvapeniam a včas predvídať nebezpečenstvo?
  • Aké kroky podniknúť na elimináciu nežiadúcich stavov a dosiahnutie stanovených cieľov?

Riešením je správne integrovaný kontroling, ktorý prináša odpovede aj na ďalšie otázky o správnom riadení podniku na základe získaných informácií o jeho procesoch.

Prvým krokom je zber informácií

Zachytením informácií priamo tam, kde vznikajú, minimalizujeme chybovosť a ich skreslenie. Digitalizácia informácií zabezpečí efektívnejšiu manipuláciu a rýchlejšie vyhodnocovanie. Pre komplexný pohľad je potrebné informácie zachytiť na každej úrovní podniku. Od výrobných pracovníkov, skladníkov, cez vedúcich výroby, administratívy, účtovníctva, až po manažment. V množstve nazbieraných dát sa ľahko stratíme, ak nevieme na čo sa máme pozerať.

Rýchlosť spracovania rozhoduje

Základom je nazbierané dáta spracovať, vyhodnotiť a porovnať tak, aby odzrkadľovali aktuálny stav. Množstvo podnikov síce dáta spravuje a vyhodnotí, ale kým sa dostane k výsledkom, situácia v podniku je dávno zmenená.
Kontroling vyhodnocuje informácie tak, aby firma zistila, aké náklady vznikajú v jednotlivých procesoch podniku. Ide o neustále porovnávanie plánu a cieľov podniku s dosiahnutou skutočnosťou, analyzovanie a vyhodnocovanie odchýlok vrátane identifikácie ich príčin. Prínosom kontrolingu je to, že sa pozerá nielen do minulosti, ale najmä do budúcnosti. Jeho súčasťou je plánovanie vývoja ukazovateľov na niekoľko mesiacov až rokov.

Nedrží sa len na povrchu, ide hlbšie

Vyhodnocovať zákazku neznamená len pozrieť účtovný výsledok. Potrebné je poznať cenu každého procesu, každého úkonu. Ak sa zistí, že produkty spoločnosti strácajú konkurencieschopnosť, úlohou kontrolingu je vedieť v čom je problém. Je to v nákladoch na správu? Je drahá príprava výroby? Alebo samotná výroba?

V problémových podmienkach sú to práve najslabšie články podniku, ktoré ako prvé zapríčiňujú ťažkosti. Nepriaznivo môžu ovplyvniť dosiahnutie stanovených cieľov. Odhalenie slabých miest manažérom umožňuje reagovať, a včas vykonať potrebné opatrenia na ich nápravu.  Takto vieme identifikovať výrobky, ktoré sa oplatí vyrábať viac a ktoré menej a kde sú zbytočné nákladové rezervy.

Kontroling vám pomôže získať kontrolu nad vaším podnikom. Predstavuje špecifickú formu práce s informáciami, čoho výsledkom sú správne rozhodnutia v správny čas pri riadení vášho podniku.