Skip to main content

V dnešnej modernej dobe digitalizácie sa stretávame s viacerými možnosťami odpisovania práce. Ovplyvňuje však odpísaný čas predvýrobný a výrobný proces? Materiálová, kooperačná a výkonová zložka kalkulácie sú parametre, ktoré priamo ovplyvňujú cenu výrobku. Pri dopytovo – ponukovom konaní sa jedná o vstupy, ktoré sú plánované na základe projektového riadenia a technologického postupu. Sú časy definované technológom správne?

Digitalizujeme, ale odpisovať sa bojíme…

V súčasnosti máme k dispozícii množstvo podporných nástrojov pre sledovanie širokého spektra činností v strojárskej spoločnosti. Napriek tomuto faktu mnoho firiem stále nepristúpilo k sledovaniu výkonov, či už pri tvorbe ponuky alebo pri samotnej výrobe. Odpisovanie práce a sledovanie výkonov pracovníkov pritom tvorí základný predpoklad pre optimalizáciu výrobného i predvýrobného procesu, a zvyšovanie konkurencieschopnosti. Dodatočné náklady pri cenotvorbe je pojem, ktorý je známy pre mnoho firiem. Jedná sa o náklady, ktoré vyprodukuje obchodné, konštrukčné a technologické oddelenie pri spracovaní ponuky. Faktom však ostáva, že tieto náklady sa nesledujú, a neovplyvňujú konečnú cenu, ktorá je komunikovaná so zákazníkom.

Vysvetľujme a motivujme…

Druhým faktorom prečo zaviesť projektové riadenie je sledovanie vyťaženosti pracovníkov. Projektanti sa často sťažujú na preťaženie, ale práve takýmto nástrojom a zaznamenávaním práce sa dostávame k číslam, ktoré veľakrát chýbajú. Výstupy sú jednoznačným podkladom, kde budete mať prehľad o vyťaženosti jednotlivých postov pracovníkov, a jednoducho zistíte, či je možné zvládnuť a prijať nové zákazky, resp. tlačiť na obchodníkov ak v blízkej budúcnosti bude oddelenie nevyťažené.

Technologické časy operácií sú jeden z najdôležitejších vstupov pre kalkuláciu výrobku. Informáciu o tom, či sú časy navrhnuté technológom validné, má spoločnosť možnosť získať len tak, že začne zaznamenávať odpisy pracovníkov z výroby.

Odpisy neslúžia primárne na kontrolu pracovníkov, ale na zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti tým, že spresňujú kalkulácie a podporujú plánovanie výroby. Ak sa rozhodnete pre možnosť odpisovania pomocou snímania čiarových kódov, je potrebné operátorov oboznámiť so skutočnosťami, a motivovať ich.
Čiarové kódy sú automatickou identifikáciou, evidenciou údajov bez použitia kláves. V dnešnej dobe je len príťažou pre pracovníkov vypisovať pracovné lístky ručne – strata produktívneho času, zvýšená chybovosť (podľa štúdií dochádza k chybovosti pri každom 300 zadaní). Čiarové kódy sú presnou a rýchlou metódou, kde chybovosť sa znižuje až na jednu milióntinu. Použitím takéhoto spôsobu odpisovania sa zvyšuje nielen produktivita, ale aj operátori sú odbremenení od administratívy.

Zavedením sledovania odpisov získa spoločnosť jasný prehľad o tom, aké náklady boli spojené s vypracovaním ponuky, alebo ako presne boli definované časy výkonov v technológii. Na základe týchto informácií dokáže firma optimalizovať proces pri spracovaní ponuky, a normalizovať časy technologických operácií tak, aby sa v budúcnosti vyrábalo za minimálne výrobné náklady.

Využitím vhodného nástroja získava firma prehľad aj nad efektivitou pracovníkov v predvýrobnom a výrobnom procese, a na základe týchto informácií má možnosť nastaviť odmeňovací systém a motivovať tým zamestnancov k efektívnejšej práci.