Skip to main content
Novinky

Strojársky podnik blízkej budúcnosti je inteligentný a kompletne zosieťovaný

Autor: 8. septembra 201719 januára, 2018No Comments

Rozhovor s Kristiánom Zastkom, výkonným riaditeľom CITO Digital

CITO Digital formuje svoje úspešné know-how už od roku 1996. Čo vnímate ako hlavné míľniky, ktoré sa počas uplynulých desaťročí na IT trhu, či priamo vo vývoji vašich riešení, udiali?Prvý dôležitý míľnik nie len pri vývoji našich riešení bol masívny nástup výpočtovej techniky v druhej polovici 90 rokov. Spoločnosti cítili potrebu kvantá dokumentov v papierovej forme previesť do digitálnej podoby a efektívne ich spravovať. V tomto okamihu sa začínala formovať spoločnosť CITO Digital, ktorá svojim zákazníkom priniesla riešenie dokument manažment systému.

Ďalším míľnik vo vývoji našich riešení sa týkal predovšetkým komfortu používania. Riešenia preplnené funkcionalitami častokrát bojovali s prehľadnosťou, takže postupne narastal tlak na prehľadnosť a užívateľskú prívetivosť prostredia.  Tento postoj sme si osvojili a užívateľské rozhranie je pre nás rovnako dôležité ako funkcionalita riešenia. Priznám sa, že niekedy je problém spojiť náročné požiadavky zákazníkov s užívateľským komfortom, ale zatiaľ sa nám stále podarilo nájsť kompromis.

Najrevolučnejšia zmena v koncepcií IT sa odohrala s nástupom mobilných zariadení a cloudových riešení. Požiadavky na dostupnosť a bezpečnosť informácií rástli do takej miery, že približne od roku 2008  sa dovtedy nepredstaviteľné množstvá údajov ukladajú „v oblakoch“. Dnes považujeme za samozrejmosť, že všetky informácie sú dostupné online cez mobilné zariadenia, tablety a prenosné počítače nie len v profesnom ale aj osobnom živote.

Keď sa ohliadnete späť, ako riešenia CITO menili podnikanie vašich zákazníkov?

V prvom kroku sme sa zamerali na manažment dokumentácie a následne sme riešenia rozširovali na základe vývoja a požiadaviek zákazníkov až do súčasnej podoby. Naše riešenia pokrývajú procesy komplexne, od sledovania potenciálu obchodných príležitostí cez technologickú prípravu výroby, samotnú výrobu až po expedíciu. Spomínam si na implementáciu riešenia u zákazníka v Pôtri, ktorý sa zaoberá zákazkovou strojárskou výrobou výpalkov a komplexných technologických celkov. V tom období spoločnosť zamestnávala 80 ľudí a zažívala zvýšený záujem odberateľov, na ktorý však s existujúcim systémom nedokázala reagovať. Implementáciu riešenia sme zvládli za tri mesiace a zlepšili sme oblasti plánovania výroby, zaviedli sledovanie výkonov výrobných pracovníkov cez čiarové kódy, zákazník získal vizuálne prehľadný nástroj na spätné dosledovanie výrobného procesu a mnohé iné. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva viac ako 120 pracovníkov a púšťa sa do technologicky zložitejších výrobkov.

Podniky prechádzajú obdobím silných tlakov na znižovanie nákladov a zvyšovania produkcie. Ako pomáhajú vaše riešenia strojárskym podnikom čeliť tomuto tlaku?

Dôraz kladieme na znižovanie nákladov v každom procese v spoločnosti. Stretli sme s prípadom, že zákazník od dodávateľa dostával výrobné objednávky vo forme forecastov. Následným prepisovaním objednávok a porovnávaním ich z už vyrobenými kusmi na sklade hotovej výroby strávil tri dni a to stále neboli objednávky posunuté do výrobnej etapy. Optimalizovaním a nasadením vhodného riešenia sme proces zautomatizovali, takže momentálne spracovanie forecastov aj s porovnaním vyrobených kusov na sklade hotovej výroby trvá rádovo v minútach. Tým zákazník ušetril čas, odstránil plytvania a zvýšil nárast produktivity lepším využitím zdrojov.

Technologický koncept Industry 4.0 nastavuje podniky na cestu digitálnej transformácie. Mnohé však stále nevedia o čom je, aký je jej význam…

Vo všeobecnosti môžeme tento pojem zadefinovať ako integráciu technológií do všetkých oblastí podnikania, čo má za následok zásadné zmeny v tom, ako podniky fungujú, a akú hodnotu prinášajú zákazníkom. Dôležitý prvok digitálnej transformácie je samozrejme v technológiách, ich spoznaní a predovšetkým o dynamike – spoločnosti ich musia nasadiť a využívať skôr ako konkurencia. Vezmime si príklad 3D tlače, ktorá má svoje pevné miesto už aj v slovenskom priemysle. Ide o proces, ktorý používa digitálne dáta na výrobu trojrozmerných objektov, čo môže pre podnik znamenať rýchlu výrobu prototypových dielov nie len z plastu, ale aj kovu a skrátiť tak nábeh nových výrobkov na trh.

Znamená digitálna transformácie niečo špecifické práve pre strojárske firmy?

Prakticky deň čo deň sme u našich zákazníkov a nepoznám firmu, ktorá by digitalizáciu pre zvýšenie produktivity, kvality a zefektívňovanie procesov nepotrebovala. Dôraz je potrebné položiť na efektívne využívanie dát. Existujúcich, ale aj tých, ktoré doposiaľ neboli zbierané, napr. kvôli technologickým obmedzeniam. Vo výsledku sa dá rýchlo dopracovať k zmenám, ktoré môžu viesť k významným zlepšeniam v rôznych procesoch. Napríklad sledovanie výkonov pracovníkov vo výrobe dokáže zoptimalizovať časy technológie a tým ušetriť čas, náklady a zrýchliť tak samotnú výrobu. Dôležité je pritom pozerať sa na podnik ako na celok, komplexne. Ak príde zákazník s požiadavkou na optimalizáciu riadenia výroby, tak vieme, že musíme začať kalkuláciou zákazky, pretože vstupy z predvýrobných etáp ovplyvňujú samotnú výrobu. Počas nášho pôsobenia sme neimplementovali dve rovnaké riešenia, vždy sa pozeráme na potreby zákazníka a upravujeme riešenie na mieru.

Ako je možné docieliť zefektívnenie firemných procesov a nasadzovanie nastupujúcich technológií do výrobných prevádzok?

Dôležité je nechať si od niekoho poradiť a kontinuálne na zefektívňovaní procesov a nasadzovaní technológií pracovať – ide to ruka v ruke. Príkladom môže byť nákup strojového parku za niekoľko stoviek tisíc eur, kedy si zákazník neuvedomuje, že z pohľadu budúcnosti je lepšie, aby boli stroje navzájom zosieťované a komunikovali priamo s informačným systémom. Prichádza tak o možnosť následnej optimalizácie procesu, kedy informačný systém na základe dát dokáže napríklad vyhodnotiť, že je potrebné vymeniť nástroj, alebo prestaviť stroj. Ak na tieto skutočnosti nemyslí pri nákupe, tak ho v budúcnosti čaká nemalá investícia do zabezpečenia takejto komunikácie.

Zbieranie a analýza dát, ich bezpečnosť, zvládanie dátových tokov, to v úvahách managementu predstavuje nevyhnutné masívne investície do  IT infraštruktúry. Sú tieto úvahy správne?

Záleží to od pohľadu a preferencií samotného zákazníka. Aj napriek prudkému nástupu cloudových služieb stále prevláda názor, že mať dáta „doma“ je bezpečnejšie. S týmto sa ale spájajú investície do hardvérového vybavenia, ktoré treba pravidelne upgradovať, pretože často svojim výkonom nedokáže pokryť stúpajúce požiadavky užívateľov na rôzne aplikácie a softvér. Ak si k tomu pripočítame prácu administrátora, zálohovanie dát, prípadne ich obnovu pri havárií a hlavne čas, ktorý sa týmito činnosťami strávi, dostávame sa na zaujímavé čísla. Časy, keď podniky potrebovali mať svoje údaje fyzicky pri sebe, sú na ústupe, podniky nepotrebujú hardvér, potrebujú mať informácie, komunikovať a zabezpečiť efektívny chod svojich procesov. Dôležité je nebáť sa o svoje dáta, všetci spravujeme svoje financie v bankách, a dôverujeme im. Preto našim zákazníkom odporúčame cloudové služby, sú výkonné, bezpečné a výrazným spôsobom nezaťažujú rozpočet podniku.

Aby však podniky vedeli urobiť takýto výrazný krok vpred, bude sa od manažérov vyžadovať eliminovanie obavy experimentovať a zmenu myslenia nielen managementu, ale aj radových zamestnancov. Ako ju čo najjednoduchšie docieliť?

Je vo všeobecnosti známe, že akékoľvek zmeny, aj keď sú akokoľvek prínosné sú prijímané ťažko. Ako som už spomínal, je potrebné robiť malé kroky s vhodne zvolenou skupinou pracovníkov zo strany zákazníka. Odporúčame aby vznikol projektový tím, ktorý má jasný, dosiahnuteľný a termínovo ohraničený cieľ. Výsledkom by malo byť zjednotenie názoru na úpravu procesov a ich aplikáciu do reálneho používania. Následne je vhodné predstaviť pripravované zmeny radovým pracovníkom a prípadne pripomienky zapracovať do návrhu riešenia pre nasadenie. V prípade samotnej implementácie riešenia je potrebné klásť dôraz na vizuálny manažment, ktorý informuje pracovníkov, v akom stave sa implementácia nachádza a koľko času ostáva do spustenia ostrej prevádzky.

Hľadá CITO Digital cesty ako integrovať najnovšie technológie do svojich riešení? Do akej miery je vývojová zložka vašich aktivít pre vás dôležitá?

Je veľmi dôležité aby sme sledovali a vyhodnocovali trendy, akými sa súčasné technológie uberajú. Je to o to zložitejšie, že ich musíme identifikovať ešte skôr, ako sa naplno prejavia na trhu, pretože si nemôžme dovoliť, aby ovplyvnili funkčnosť našich riešení. Ako príklad môžem uviesť zrušenie podpory internetového prehliadača Internet Explorer spoločnosťou Microsoft. Pri zachytení tejto informácie sme pristúpili k úplnej transformácií našich riešení na novú platformu, ktorá v súčasnosti patrí medzi špičku na trhu. Otvorili sa nám tak možnosti umiestňovať naše riešenia do cloudu a čo je najdôležitejšie, programové úpravy pre zákazníkov, ktoré nám predtým trvali niekoľko dní dokážeme pripraviť rádovo v hodinách. Z pohľadu vývoja sú pre nás dôležité vstupy od zákazníkov, ktoré dávajú finálnu podobu funkčnostiam našich riešení. Na druhej strane máme viac ako dvadsať rokov skúseností v oblasti strojárskeho priemyslu, čo nám dáva istotu, že riešenia, ktoré zákazníkom prinášame majú zmysel a prinášajú reálne výsledky.

Ako vidíte strojárske podniky na konci tohto desaťročia?

Strojárske podniky budú musieť čeliť ešte masívnejšiemu technologickému pokroku a postaviť svoje riadenie práve na dátach. Vlak sa už rozbehol, takže už v súčasnosti treba zbierať aj tie dáta, ktoré sa javia ako nepotrebné. Za tri alebo päť rokov môžeme prísť na také vzťahy medzi zozbieranými informáciami, na ktoré dnes ani nemyslíme. Zvíťazia však len tie podniky, ktoré si to uvedomujú už dnes.

CITO rozbieha ďalšie desaťročie existencie, s čím do neho vstupujete?

Máme jasnú predstavu a stratégiu toho, kam sa naše riešenia budú uberať.  Plánujeme v nich využiť rôzne analytiky, ktoré medzi dátami dokážu hľadať také súvislosti, ktoré by užívateľovi zabrali niekoľko desiatok hodín. Systémy sa stanú viac samostatnými a podniky sa budú môcť zamerať viac na rozvoj riadenia a ich stratégie.


Bratislava, 8. septembra 2017