Skip to main content

Pre správne rozhodnutia potrebuje manažment podniku správne informácie, v čase rastu rovnako ako v čase stagnácie, či krízy.Ak chce úspešne riadiť budúcnosť firmy, potrebuje mať online prehľad o jej aktuálnom stave, a pozerať sa na jej budúcnosť cez vyhodnotenie čo najkomplexnejších dát a informácií. Len tak nájde spôsob ako firmu lepšie viesť, kde šetriť, ako lepšie využiť existujúce zdroje. IS CITO je komplexný systém riadenia určený predovšetkým strojárskym podnikom. Kde všade pomáha manažérom pri riadení sme hovorili s Radovanom Benkovským, projektovým manažérom CITO Digital.

Klienti v ostatných mesiacoch zaregistrovali zvýšenú komunikáciu využitia IS CITO pre riadenie firmy do budúcnosti. Čo sa v CITE v tomto smere zmenilo za posledné obdobie?

Dlhodobo vnímame, že informačné systémy sú považované za systémy na zber a evidenciu dát, pričom poskytujú pohľad na minulosť. Nielen top manažment ale aj stredný manažment má k dispozícii málo informácií pre správne rozhodnutia. Aj v čase koronakrízy manažéri intenzívne hľadajú spôsob ako firmy viesť lepšie, kde šetriť, a ako lepšie využiť existujúce zdroje. Našou reakciou bolo využitie našich skúseností a dát zo systému, a vytvorili sme špecializované pohľady pre manažmenty firiem, ktoré sú nápomocné práve v tejto oblasti.  Pochopili sme, čo firmy potrebujú, a práve to im poskytujeme. Našim cieľom je napredovať nielen z pohľadu technológií, ale aj v ponúkaných službách a funkčnostiach.

 

Ako využiť CITO pri riadení firmy v čase krízy?

Ak sa chcú firmy udržať na trhu aj počas kríz, tak je potrebné sledovať dôležité ukazovatele, a neustále sa zlepšovať. Na správne rozhodnutia sú potrebné také dáta, ktoré vám poskytnú jednoznačný pohľad na dôležité časti firmy ako sú nákladovosť zákaziek alebo výrobkov, stav skladov, stav a efektivita výroby a mnohé ďalšie. Súčasťou CITA je napríklad aj sledovanie najrozšírenejšieho kľúčového ukazovateľa pre hodnotenie efektivity výroby OEE, a to aj pre zákazkovú výrobu.

Radovan Benkovský

Pochopili sme čo firmy potrebujú, a práve to im poskytujeme. Našim cieľom je napredovať nielen z pohľadu technológií, ale aj v ponúkaných službách a funkčnostiach.

Ako nástroj s novými možnosťami môže pomôcť top manažmentu?

IS CITO je nástroj, ktorý je určený na riadenie ekonomických aktivít priemyselného podniku, to znamená činností, ktoré vytvárajú základné hodnoty podniku. Preto ak chce top manažment riadiť budúcnosť firmy, tak potrebuje vidieť perspektívu fungovania firmy a mať online prehľad jej aktuálneho stavu, či už z pohľadu financií alebo z pohľadu aktuálneho vyťaženia a využitia kapacít, či môžu zainvestovať do nových technológií, pretože si vedia vyhodnocovať kapacitné vyťaženie výroby aj spätne, dokážu sa pozrieť na forecasty, atď. Majú pod kontrolou vyťaženosť svojich ľudí, kvalitu odvedenej práce, čo vo výsledku zabezpečuje dodanie kvalitných výrobkov alebo služieb pre konečných zákazníkov.

Manažérom ponúkame špecializovaný balík výstupov, ktorými sa dokážu triezvo pozrieť na jednotlivé procesy firmy. Súčasťou balíka sú okrem mnohých aj cashflow, trend vývoja obchodov, ziskovosť zákaziek, výrobkov, finančný stav nedokončenej výroby, vyhodnotenie efektivity výroby OEE.

 

Čo riešením získa stredný manažment?

Stredný manažment sa potrebuje sústrediť na efektívne fungujúcu výrobu ale aj predvýrobu, na čo najlepšie využitie technickej výbavy, kapacít, pracovníkov, a neustále znižovať náklady alebo zvyšovať výkonnosť. Z pohľadu výrobných procesov dokáže vedúci výroby online sledovať vyťaženie výrobných kapacít, rozpracovanosť výroby a dodržiavanie stanovených termínov. Voči plánu výroby dokáže plánovač vytvárať simulácie, v ktorých zisťuje aký model je najefektívnejší, napr. z pohľadu navýšenia kapacít strojov, odstránenie plánovaných prestojov, objednaného materiálu, a pod.

 

Predvýrobný proces charakterizuje stále pomerne vysoký podiel plytvania. Ako pomáha CITO riadiť túto fázu?

Z pohľadu predvýrobných procesov dokážu manažéri riadiť proces prípravy výroby tým, že môžu sledovať vyťaženosť svojich ľudí, na akých projektoch pracujú a koľko času majú k dispozícii na nové projekty. To znamená, že majú kedykoľvek prehľad o aktuálnom stave nielen projektov, ale aj nákladovosti, čo býva často, hlavne pri konštrukčných návrhoch, nemalá položka. Vo výsledku má stredný manažment všetky potrebné dáta a informácie k dispozícii, čím sa dokáže správne rozhodnúť aj v kritických situáciách.

Manažérom ponúkame špecializovaný balík výstupov, ktorými sa dokážu triezvo pozrieť na jednotlivé procesy firmy.

Spomenuli ste riadenie konštrukcie, ale bežne je konštrukcia riadená cez PLM systémy. Môžeme to chápať tak, že CITO má už v sebe zabudovaný PLM systém?

PLM systémy výrazne znižujú prácnosť, zásadne eliminujú chybovosť, často ústiacu až do nepodarkov z výroby a zlacňujú riešenia, pretože všade, kde bol PLM systém nasadený, stúpla produktivita tímu o viac ako 10%, niekde to bolo aj viac ako 30%, je to závislé na charaktere produkcie podniku. PLM systémy sú dôležité hlavne pri firmách určitej veľkosti, ktoré sa zaoberajú vývojom a prototypovou výrobou. Do IS CITO sme aplikovali všetky funkčnosti PLM, ktoré sme identifikovali ako najpodstatnejšie pre segment našich zákazníkov. Súčasťou sú prepojenia na CAD, správa dát výrobkov (PDM), riadenie procesu vývoja a konštrukcie, riadenie a definícia technologických postupov, správa revízií, riadenie výroby a servisné zákazky.

 

Aké výhody prináša PLM CITO vo výrobe?

Prepojenie funkčností PLM na výrobnú časť prináša benefity v možnosti vyhľadať všetky vstupné položky aj so sériovými číslami alebo šaržami. Na základe zozbieraných dát je možné vyhodnocovať a sledovať chybovosť na výrobkoch, a stanovovať nápravné opatrenia. Kedykoľvek spätne dokáže zodpovedný pracovník dohľadať kto pracoval na konkrétnej operácii vo výrobe, či bol výsledkom jeho práce kvalitný kus alebo došlo k oprave výrobku. V prípade, ak by dodávateľ oznámil chybný dodaný materiál, tak sa viete veľmi rýchlo dopátrať kde všade vstupoval, a problém vyriešiť. To znamená, že v IS CITO nájdete všetky potrebné dáta pre sledovanie životného cyklu výrobku z pohľadu výrobnej etapy.

Do IS CITO sme aplikovali všetky funkčnosti PLM, ktoré sme identifikovali ako najpodstatnejšie pre segment našich zákazníkov.

Z vašich odpovedí vyplýva, že CITO kompletne pokrýva potreby riadenia všetkých dôležitých procesov stredného priemyselného podniku. Kam smerujete jeho ďalší vývoj?

IS CITO je komplexný systém, ktorý pokrýva všetky produkčné procesy od prijatia dopytu až po expedíciu výrobku, čím kompletne pokrýva potreby na riadenie stredného priemyselného podniku. Ďalším krokom kam smerujeme vývoj produktu je oblasť automatizácie rutinných činností, čím chceme odbremeniť prácu v prvom kroku hlavne vedúceho výroby a technológa, kalkulácie a pod.

 

Mohli by ste zhrnúť, v čom vidíte prednosti CITA a kde má „navrch“ oproti konkurenčným produktom?

Medzi jeden z najväčších benefitov patrí ucelenosť riešenia, keďže sa v dnešnej dobe stretávame vo viacerých firmách so softvérovými ostrovmi, ktoré navzájom nekomunikujú. Práve CITO dokáže byť nástroj, ktorý dáta spája do logických celkov v produkčných procesoch. CITO neustále napreduje hlavne vďaka tímu odborníkov, ktorí sledujú trendy nielen z oblasti nových technológií a následne ich implementujú do systému, ale aj v oblasti poskytovaných služieb. Pri nasadeniach v prvom rade detailne analyzujeme procesy u zákazníkov, navrhujeme riešenia (obe pomocou Lean metodík) a hlavne ich stabilizujeme (pomocou systému). A to všetko je riadené vlastným profesionálnym projektovým riadením. Vyvíjame vlastný produkt určený predovšetkým pre strojárov vývojármi so strojárskym backgroundom.

IS CITO


ponúka manažérom
špecializovaný balík výstupov,
ktorého súčasťou sú aj:

  • cashflow
  • trend vývoja obchodov
  • ziskovosť zákaziek, výrobkov
  • finančný stav nedokončenej výroby
  • vyhodnotenie efektivity výroby OEE