Skip to main content

Spolupráca spoločnosti CITO Digital s Technickou akadémiou v Spišskej Novej Vsi trvá od roku 2015.
Začala konzultáciami o pomoci so zabezpečením firiem, ktoré by poskytli priestor študentom pre prípravu ročníkových projektov. Neskôr sa pridala spolupráca a lektorovanie na konkrétnych projektoch. CITO Digital zadáva študentom témy pre ročníkové práce, a tí ju pod ich dohľadom vypracujú. Niekoľkoročná spolupráca odkrýva aj ďalšie dôležité momenty, ktoré súvisia s prípravou kvalitných absolventov.  

Firmy nemajú čas venovať sa študentom

Marek Mičunda, architekt riešení spoločnosti CITO Digital, ktorý vedie spoluprácu s akadémiou, zostal pri jej prvej návšteve veľmi milo prekvapený: „Aké technické zázemie táto škola má a taktiež aj spôsobom ako študentov pripravujú do praxe.“ Po otázke, či by pre odbor logistika nevedel pomôcť so zabezpečením firiem, ktoré by poskytli priestor študentom pre realizáciu ročníkových projektov, sa pokúsil osloviť niekoľko spoločností. „Od väčšiny som však dostal odpoveď, že nemajú čas venovať sa študentom, pretože majú veľa práce.

Ako hovorí, pri pracovných stretnutiach so zákazníkmi tiež často počúva, aké majú firmy problémy s kvalitou a odbornosťou absolventov škôl, ale pri reálnej možnosti venovať čas praxujúcemu študentovi alebo s ním konzultovať jeho ročníkovú prácu, nevidia v danej chvíli pre firmu prínos, skôr naopak. K postrehu sa pridáva aj profesorka Technickej akadémie Alena Pekárová: „Nie vždy je o spoluprácu na projektoch záujem. Ale nájdu sa  firmy, ktoré sú ochotné aj takouto formou nám, školám, napomáhať. Napríklad problematika logistiky vo firmách je zložitá a príliš zodpovedná. Prax, či iné získavanie vedomostí vo firme, poskytuje žiakom možnosti, ktoré my v školskom prostredí nedokážeme nasimulovať.  Chceme, aby tento študijný odbor bol pre potreby firmy žiadúci.“

„Táto forma spolupráce nás neustále núti kreatívne formovať naše vzdelávacie plány, do ktorých dopĺňame to, čo firmy od našich žiakov požadujú.“

 

Študenti prinášajú invenčné prístupy

Keď sa však stretne vôľa, energia a odhodlanie urobiť reálne niečo pre kvalitu budúcich absolventov, prepojí sa so záujmom študenta a kvalitnou prípravou zo strany školy, prináša hodnoty. CITO Digital vyberá študentom témy tak, aby problematika obsahovala aj otázky, ktoré ako firma potrebujú reálne vyriešiť. „Podstatnou úlohou z mojej strany je mentorstvo pri riešení problému. Na začiatku poskytnúť úvodné teoretické vedomosti, následne zaškoliť študenta do praktickej stránky a dohliadať na návrh riešenia. Popritom vediem video-konzultácie k samotnému riešeniu a taktiež aj k obsahovej stránke ročníkovej práce,“ približuje formát spolupráce Marek Mičunda.

 

Aj keď sa na začiatku pozerajú firmy na spoluprácu ako na záťaž s nulovým prínosom, spravidla sa na to hneď po prvých spoluprácach pozerajú inak. „Spomínam si na debatu s kolegom, ktorý potreboval vyriešiť matematický problém – zrýchliť výpočet v jednej z našich aplikácií. Vo firme sme na to nemali kapacitu, ktorá by nám umožňovala venovať sa riešeniu. Zhodli sme sa, že pre študenta strednej školy je to veľmi ťažká úloha, ale na druhej strane prečo ich nepostaviť pred výzvu? Neboli sme si istí, či to daný študent zvládne. Po odovzdaní práce nám však padli sánky, pretože študent za pomoci učiteľov vyriešil matematický problém, a dokonca nám poskytol hotové riešenie algoritmu pre daný výpočet. Tento algoritmus sme zakomponovali do aplikácie, ktorú náš zákazník používa dodnes,“ približuje svoju skúsenosť Marek Mičunda.

“Aj keď sa na začiatku pozerajú firmy na spoluprácu ako na záťaž s nulovým prínosom, spravidla sa na to hneď po prvých spoluprácach pozerajú inak.”

 

Prínosy pre všetky strany

Aj na základe skúseností tak spoluprácu so študentami Technickej akadémie vníma CITO Digital ako priestor pre riešenie problémov, na ktoré nikdy nie je čas. Výsledkom čoho sú však v niektorých prípadoch inovatívne pohľady na problematiku. Prínosy pre žiakov a školu dopĺňa profesorka Alena Pekárová: „Žiakom takáto spolupráca prináša zodpovednosť, musia sa  spoliehať  na seba a svoje nadobudnuté schopnosti a zručnosti, napomáha aj psychicky sa pripraviť pre reálnu prax. Pri kontakte s reálnym problémom firmy žiaci musia byť kreatívni, kombinujú získané vedomosti a  touto spoluprácou sa učia novým poznatkom a zručnostiam. Napomáha to rozširovať ich profil odbornosti.“

 

Zaujímavým postrehom zo školského prostredia je skutočnosť, že študenti sami pociťujú potrebu naplno využiť priestor praxe na aktívnu prípravu v odbore. „V druhom a treťom ročníku, keď si hľadajú firmy pre dvojtýždňovú súvislú odbornú prax, už majú na firmy vyššie požiadavky. Dôvod? Už nechcú na praxi  “iba sedieť”, ale chcú, aby sa im vo firmách aj venovali, ukázali im fungovanie procesov, vysvetlili im prácu, ktorú od nich požadujú…,“ dopĺňa Alena Pekárová. Začínajú si uvedomovať hodnotu a prínosy, ktoré im poskytne praktická príprava a spolupráca s reálnou firmou.

„Po odovzdaní práce nám však padli sánky, pretože študent za pomoci učiteľov vyriešili daný matematický problém a dokonca nám poskytol hotové riešenie algoritmu pre daný výpočet.“

 

Spolupráca objavuje talenty, Paulína je najlepšia na Slovensku

Výsledky spolupráce prinášajú aj ďalšie ovocie. Jedna zo študentiek Technickej akadémie v odbore Logistika, Pavlína Jasečková, sa v minulom školskom roku stala pod odborným vedením Mareka Mičundu víťazkou celoslovenského kola Stredoškolskej odbornej činnosti. Najvyššie ocenenie dostala za ročníkovú prácu na tému:  Využitie softvéru pre analýzu ziskovosti vybraných výrobkov spoločnosti. Spoluprácu na projekte začala vo štvrtom ročníku štúdia, kedy hľadala firmu, ktorá by potrebovala riešiť tému týkajúcu sa nejakého reálneho problému v podniku. „S pomocou mojej pani učiteľky sme kontaktovali pána Mičundu, ktorý bol veľmi ochotný a ústretový. Každý mesiac som chodila do spoločnosti CITO Digital na konzultácie, kde sme spolu pracovali na projekte,“ hovorí Paulína Jasečková.

 

Pri otázke čo pre ňu ocenenie znamená odpovedá: „Získať takéto ocenenie bolo pre mňa zlomové. Uvedomila som si, že ak som uspela v takejto súťaži, kde bolo mnoho súťažiacich s výbornými prácami, môžem dokázať aj viac. Keďže som ukončila strednú školu, moja cesta v štúdiu pokračuje na Technickej univerzite v Košiciach. Pevne verím, že počas štúdia v Košiciach, sa budem môcť znova zúčastniť v podobných súťažiach, ktoré ma posunú ďalej, či už v osobnom alebo pracovnom živote.“ A ako dopĺňa, že spolupráca jej priniesla veľmi veľa nových poznatkov, naučila ju samostatnej práci a hlavne dodala odvahu a inšpiráciu k sebarealizácii.

„Naučila ma samostatnej práci a hlavne dodala odvahu a inšpiráciu k sebarealizácii.“

Spišskonovoveská Technická akadémia posúva najlepšie ročníkové projekty svojich žiakov do súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti. Už štvrtý rok sa v spolupráci so slovenskými výrobnými firmami jej žiaci úspešne prebojovali do celoslovenského kola, kde zbierajú najvyššie ocenenia: 2. miesto (spolupráca so spoločnosťou Embraco Spišská Nová Ves), 3. miesto (spolupráca s Getrag Kechnec), 4. (spolupráca so spoločnosťou Embraco Spišská Nová Ves) a v minulom školskom roku 1. miesto (Paulína Jasečková spolupráca s CITO Digital).

Ing. Marek Mičunda, CITO Digital

Niekedy keď počúvam manažérov firiem sťažovať sa, ako je naše školstvo v zlom stave a ako sú mladí ľudia nepripravení do praxe a položím im otázku, čí spolupracujú so školami a či študenti majú možnosť u nich praxovať. Vo väčšine prípadov dostávam pozitívnu odpoveď. Dodnes si pamätám jednu odpoveď: „Áno, praxujú u nás z odboru strojárstvo“. A čo robia? „No aktuálne máme jedného, ktorému sme dali kosiť trávnik“. Myslím, že ak sa má naše školstvo posunúť vpred, je potrebné užšie spolupracovať na úrovní študent – pedagóg – odborník z praxe, a práve takúto spoluprácu sa snažíme vytvárať spoluprácou s Technickou akadémiou v Spišskej Novej Vsi.

RNDr. Ladislav Ruttkay, riaditeľ Technickej akadémie Spišská Nová Ves

Myslím, že problém je skôr v kvalite absolventov, ako v profile študijných alebo učebných odborov.

Niektoré školy často končia absolventi, ktorí vôbec nespĺňajú požiadavky určené školským vzdelávacím programom – tento ostáva len na papieri. Študenti, ktorí nemajú študijné predpoklady, ale najmä vôľové vlastnosti (takmer nechodia na vyučovanie, resp. praktický výcvik), sú na školách držaní, prechádzajú z ročníka do ročníka, a nakoniec získajú maturitnú alebo záverečnú skúšku.

Keď sa títo absolventi dostanú do praxe – k zamestnávateľom, podľa nich sa, žiaľ, často vytvára mienka o všetkých odborných školách a o odbornom školstve vôbec. Pričom sú mnohé stredné odborné školy, ktoré v rámci možností, ktoré majú, vzdelávajú svojich žiakov čo najlepšie.

Preto:

  1. Zástupcovia zamestnávateľských zväzov by mali byť prítomní aj na maturitných, záverečných skúškach – nielen posudzovať témy skúšok.
  2. Štátny orgán, ktorý menuje predsedov školských a predmetových maturitných komisií by ich mal menovať nezávisle, nie na základe dohody a odporúčania samotných škôl.
  3. Na externú časť maturitných skúšok by mali byť nominovaní administrátori z iných, nie vlastných škôl.