Skip to main content
 

LEPŠÍM PLÁNOVANÍM

K SPLNENÝM TERMÍNOM

LEPŠÍM PLÁNOVANÍM

K SPLNENÝM TERMÍNOM 

AJ VY TO POZNÁTE?

Stojíte ráno pred otázkami: Čo všetko máme dnes vyrobiť? Stihneme to? Máme všetok materiál? Budeme potrebovať kooperácie? Máme dostatočne vyťažené stroje?

Dokážete rýchlo odpovedať na otázky obchodníkov: „Dokedy vieme dodať dopytovanú zákazku?“ „Čo sa stane s inými zákazkami, keby sme uprednostnili zákazku dôležitého zákazníka?“

Čo odpoviete majiteľovi, keď vám povie, že výroba vyrába málo, že je potrebné, aby vzrástol objem produkcie?

Vhodný systém plánovania výroby, je tým nástrojom, ktorý dokáže výrazne zjednodušiť riešenie uvedených i mnohých ďalších otázok výrobných firiem.
Dôležité je, aby systém bol vhodný resp. dobre prispôsobený konkrétnym potrebám a špecifikám vašej výroby.

ČO OVPLYVŇUJE VAŠE PLÁNOVANIE VÝROBY?

vo výrobe prototypov a jednoúčelových strojov

Na slovenskom trhu nájdeme niekoľko desiatok firiem zameraných na výrobu prototypov alebo jednoúčelových strojov. Ide o výrobu napr. dopravníkov, robotov, nástrojov… Tento typ výroby je špecifický tým, že jeho trvanie môže byť od 1 týždňa až po niekoľko mesiacov v závislosti od zložitosti. Najväčší dôraz sa kladie na začiatku, na spracovanie podrobného plánu celého projektu, a na konci na odovzdanie konečného výrobku spolu s jeho otestovaním.

Faktory, ktoré vplývajú na plánovanie výroby:

1. PRIORITA ZÁKAZKY určenie priorít => optimálne vyťaženie kapacít firmy
2. KAPACITY
 • zdroje (ľudské) – nástroj na sledovanie aktuálneho vyťaženia ľudí
 • zdroje (výrobné) – aktuálne vyťaženie výrobných kapacít skutočnosť ovplyvňuje konečné rozhodnutie o prijatí alebo odmietnutí projektu
 • externé dzroje (kooperácia) – prehľad nad plnením termínov kooperácií
3. TERMÍNOVÉ PLNENIE PLÁNOVANÝCH ÚLOH prehľad nad plnením jednotlivých úloh
4. MATERIÁL – MONTÁŽNY POSTUP V SÚVISLOSTI SO ŠTRUKTÚROU VÝROBKU riadenie zásob kontrola nad skladovým hospodárstvom a aktuálnou zásobou
5. OPRAVA A DOLAĎOVANIE (EXTERNÁ, INTERNÁ) konečné dolaďovanie, prípadné opravy – výrazný zásah do plánu
6. ZMENY ZO STRANY ZÁKAZNÍKA
 • zadania – prehľad a kontrola nad zakomponovanými zmenami môže predísť zbytočným komplikáciám, napríklad pri odôvodňovaní posunu termínu ukončenia
 • termíny – reálny harmonogram, v ktorom sú zaevidované všetky zmeny
7. SERVISNÁ ZÁKAZKA menší projekt s definíciou ľudských zdrojov a časovou následnosťou plnenia sledovanie aktuálneho vyťaženia kapacít a kontrola všetkých plánov

v kusovej a malosériovej výrobe

Kusová a malosériová výroba je najčastejším typom výroby na Slovensku. Štandardne príde do podniku dopyt spolu s výkresovou dokumentáciou, spracuje sa odhadom cena, po prijatí objednávky smeruje dokumentácia do výroby s popisom stručného technologického postupu. Aj v tomto type výroby sú faktory, ktoré ovplyvňujú celé výrobné plánovanie, a môže dôjsť k neuspokojeniu zákazníka.

Faktory, ktoré vplývajú na plánovanie výroby:

1. PRIORITA dátum, kedy chce mať zákazník finálny výrobok k dispozícii
 2. KAPACITY
 • zdroje (výrobné)
  – časový fond stroja
  – plánovanie do obmedzených kapacít => pohľad na aktuálne vyťaženie
 • externé zdroje (kooperácia)
  – dodanie, resp. čas celej kooperácie vstupuje do plánovania, a ovplyvňuje konečný dátum výroby finálneho výrobku
 3. MATERIÁL
 • zásoby materiálov, plán ich nákupu, riadenie zásob
 • kontrola nad skladovým hospodárstvom a aktuálnou zásobou
 4. REALITA
 • sledovanie skutočného stavu výroby
 • realita z výroby ovplyvňuje plán v každom okamihu
 • vyhodnocovanie a sledovanie reálnych dát z výroby => optimalizácia
 • výrobných časov
 5. ZMENY, ODCHÝLKY  nevyhnutná súčasť – riadenie zmien v rámci plánovania
 6. NEPODARKY, NEKVALITY  sledovanie aktuálnej situácie vo výrobe pri vzniku nepodarku a nekvality => predchádzame nesplneniu plánu
 7. STAV MEDZISKLADU (POLOVÝROBKY)  možnosť predvyrábať na sklad => optimálne vyťaženie výrobných kapacít => splnené požiadavky zákazníka a plán výroby finálneho výrobku je splnený

v opakovanej sériovej výrobe

Opakovaná výroba je charakteristická výrobou väčšieho či menšieho množstva výrobkov rovnakého druhu, ktoré sú posielané do výroby vo výrobných dávkach. Táto výroba sa väčšinou opakuje s určitou pravidelnosťou. Opakovanosťou sa zároveň zvyšuje špecializovanosť pracovísk. Konečným zákazníkom je najčastejšie automotiv alebo väčšie výrobné fabriky.

Faktory, ktoré majú vplyv na plánovanie výroby:

1. PRIORITA DÁVKY
 • plán výroby sa odvíja od aktuálnej predpovede na najbližšie obdobie
 • ak však je zásoba na sklade nedostatočná, chýbajúca dávka dostáva najvyššiu prioritu, a prechádza procesom výroby
2. KAPACITY
 • údržba – plánovanie údržby => firma predchádza nesplneniu plánu, a tým minimalizujeme možné straty
 • výroba – časový fond stroja a plánovanie do obmedzených kapacít => pohľad na aktuálne vyťaženie
3. FORECAST
 • možnosť výroby na sklad
 • sledovanie a využitie zásob
4. MATERIÁL
 • riadenie zásob – integrovaný prístup od nákupu materiálu po predaj finálneho výrobku
 • kontrola nad skladovým hospodárstvom a aktuálnou zásobou
5. REALITA
 • sledovanie skutočného stavu výroby
 • realita z výroby ovplyvňuje plán v každom okamihu
 • vyhodnocovanie a sledovanie reálnych dát z výroby => optimalizácia výrobných časov
6. ZMENY, ODCHÝLKY nevyhnutná súčasť – riadenie zmien v rámci plánovania
7. OPTIMALIZÁCIA TECHNOLÓGIE nasadenie reálnych vstupov do pôvodných technologických postupov => budúca výroba sa plánuje na základe reálnych dát
8. STAV MEDZISKLADU v prípade výroby väčších celkov možnosť predvyrábať na sklad nižšie celky => optimálne vyťažiť kapacity vo výrobe

MNOŽSTVO FAKTOROV → JEDNO RIEŠENIE

Plánovanie výroby v IS CITO

Výroba prototypov
a jednoúčelových strojov

POZRIEŤ VIDEO

Plánovanie výroby v IS CITO

Kusová a malosériová
výroba

POZRIEŤ VIDEO

Plánovanie výroby v IS CITO

Opakovaná sériová
výroba

POZRIEŤ VIDEO

...nasadením informačného systému CITO sme v plnom rozsahu pokryli naše potreby
definované pri rozhodnutí zaobstarať pre našu spoločnosť informačný systém...
Ing. Jaroslav Ihring, Remeslo strojal

IS CITO ma zaujal svojím jednoduchým prevedením, resp. veľmi efektným prehľadom na všetkých
úrovniach od dopytu až po samotnú expedíciu.
Marián Varecha, SKL Cuting

IS CITO je ďalším krokom k zvýšeniu spokojnosti našich zákazníkov
KOMAD